Lu, Zhenzhen; Liu, Qingxia;* Xu, Zhenghe; Zeng, Hongbo; “Probing Anisotropic Surface Properties of Molybdenite by Direct Force Measurement” Langmuir 2015, 31, 11409−11418